REGULAMIN USŁUGI GameOn (Orange, T-Mobile, PLAY)

REGULAMIN USŁUGI GameOn (Orange, T-Mobile, PLAY)

I. Postanowienia ogólne.
1. Nieniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu z treściami multimedialnymi GameOn (dalej „Usługa”).
2. Z Usługi mogą korzystać użytkownicy cyfrowych urządzeń końcowych z kartą SIM aktywną w sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego bądź, odpowiednio, urządzeń końcowych telekomunikacyjnych lub cyfrowych mających aktywny dostęp do sieci Internet (dalej „Urządzenie”).
3. Dostawcą usługi jest firma Megumo Ltd. (dalej „Organizator”). Firma jest spółką zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Londyn w Wielka Brytania pod numerem NIP GB134 5902 21 pod adresem Tower Bridge Business Complex B508, 100 Clements Road, 100, Londyn (Wielka Brytania). Email info.pl@megumo.com; Infolinia: +48223074530.
4. Usługa jest świadczona dla użytkowników (dalej „Użytkownicy”) polskich sieci telefonii komówych: Orange Polska S.A. (Orange), T-Mobile Polska S.A. (T-mobile), P4 Sp. Z o.o. (Play) (dalej „Operatorzy”).
5. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z Urządzenia, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usługi.
6. Użytkownik przed zamówieniem Usługi musi zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i jednoznacznie zaakceptować jego warunki.
7. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania postanowień jego treści.
8. Organizator będzie świadczyć Serwis na rzecz Użytkownika końcowego za pośrednictwem sieci Operatora telefonii komórkowej, z którym Użytkownik końcowy ma zawartą umowę abonencką lub umowe na usługi przedpłacone, Internet, sieć WWW, WAP, wiadomości SMS lub inne formy komunikacji.

II. Opis Usługi

1. GameOn jest usługą dostęp cykliczny.
2. Usługa polega na nieograniczonym dostępie do portalu z grami na telefony komórkowe i tablety pod adresem https://gry.games-on.club , aż do momentu rezygnacji z Usługi w przypadku aktywacji serwisu o charakterze cyklicznym.
3. Usługa ma charakter rozrywkowy.
4. Użytkownik po zamówieniu usługi otrzymuje swój unikalny login i hasło w wiadomości SMS, który mu umożliwia korzystanie z Usługi.

III. Zamówienie Usługi

1. Zamówienie treści prezentowanych w Serwisie jest możliwe poprzez stronę WWW (dalej „Strona aktywacyjna”) na którą użytkownik zostanie przekierowany.
2. Aby dokonać zamówienia, Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie aktywacyjnej i podążdać za instrukcjami na niej wskazanymi.
3. Użytkownik przechodzi przez proces zamówienia treści tylko za pierwszym razem.
4. Dostęp do Usługi będzie przedłużany automatycznie w kolejnych cyklach do czasu dezaktywacji. W przypadku aktywacji dostępu jednorazowego, dostęp wygasa po dwóch tygodniach.
5. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia użytkownikowi jest prezentowana strona z potwierdzeniem zamówienia i z możliwością przejścią bespośrednio do portalu.
6. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Użytkownik dostaje wiadomość SMS z potwierdzeniem aktywacji dostępu, warunkami usługi, ceną oraz instrukcją jak dokonać dezaktywacji Usługi (w przypadku dostępu cyklicznego), a także unikalnym dostępem do Usługi (login i hasło).
7. Jedynie osoba z dostępem do danego MSISDN może zamówić Usługę. Nie ma możliwości aby dokonały tego osoby trzecie. Zamówienie Usługi może zostać dokonane tylko i wyłącznie z numeru MSISDN Użytkownika zamawiającego daną usługę.

IV. Opłaty

1. W przypadku dostępu cyklicznego:
a. Dostęp do Serwisu u operatorów ORANGE, PLAY i TMOBILE jest tygodniowy. Opłata będzie naliczana w tygodniowych odstępach od momentu aktywacji Serwisu. Koszt tygodniowego dostępu do Serwisu wynowsi 11,07 PLN z VAT.
b. Dostęp do Serwisu jest przedłużany automatycznie, aż do momentu dezaktywacji przez użytkownika.
c. Pierwsza opłata, za odpowiednio tygodniowy jest pobierana w momencie zamówienia serwisu.
2. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik musi posiadać wystarczające środki na swoim koncie pre-paid lub rachunku telefonicznym u swojego operatora.
3. Organizator ma prawo przeprowadzać promocje cenowe i oferować Użytkownikom dostęp do serwisu w cenie niższej niż cena prezentowana użytkownikowi.
4. Użytkownik płaci za korzystanie z Serwisu bezgotówkowo, poprzez doliczenie kosztu Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W przypadku Usług świadczonych dla Użytkowników korzystających z usług przedpłaconych (tzw.”prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta prepaid posiadanego przez Użytkownika u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Użytkownikiem a operatorem telekomunikacyjnym.
5. Do opłaty za dostęp do serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Usługi wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora.
6. Opłata nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.

V. Rezygnacja z Usługi i Reklamacje

1. Użytkownik może zrezygnować z serwisu o charakterze cyklicznym w każdym momencie poprzez:
i. Wysłanie SMS o treści STOP GAMEONTRY (lub STOP GAMEON) na podany numer 80615 (0zł). Dezaktywacja Usługi może zostać dokonana tylko i wyłącznie z numeru telefonu Użytkownika dezaktywującego daną usługę.
ii. Wysłanie wiadomości email na adres info.pl@megumo.com .
iii. Dzwoniąc na numer +48223074530 w dni pracujące od pn-pt. w godz. 9:00 - 17:00, w godzinach nocnych użytkownik może wypisać się automatycznie dzwoniąc pod ten sam numer.
2. W przypadku serwisów cyklicznych, nie ma minimalnego okresu trwania zobowiązań Użytkownika.
3. Każda reklamacja musi zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu dotyczącego reklamacji, datę i czas jego wystąpienia.
4. Reklamacje składane drogą email będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 5 dni roboczych po dniu, w którym Organizator otrzymał reklamację.

VI. Opowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności w celu zapewnienia najwyżej jakości usług.
2. Oranizator nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez Operatorów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi nie działające lub niewłaściwie działające, związane z brakiem dostępu do Internetu lub za opóźnienia w świadczeniu usług z powodu działania siły wyższej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, zdarzenia siły wyższej należy rozumieć w szczególności jako strajki, decyzje aministracyjne, orzeczenia sądowe, awarie zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Operatorów i dostawców Internetu. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator ma prawo do odroczenia świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i przywrócenia systemu.
4. Niezależnie od powyższego, Organizator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdej chwili, jeżeli uzasadnione żądanie zostanie złożone przez Operatora. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem transmisji danych, w tym awarii sprzętu, opóźnieniami i zaburzeniami w przekazywaniu informacji. Zabrania się korzystania z Usług z naruszeniem obowiązującego prawa, ogólnie przyjętych norm moralnych, albo w sposób, który jest szkodliwy dla dobrych obyczajów, obraźliwy lub narusza czyjąś godność.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, który naruszył niniejszy Regulamin, prawo właściwe, lub ogólnie przyjęte normy moralne.
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, w sposób, który jest szkodliwy dla dobrych obyczajów, obraźliwy lub naruszający czyjąś godność, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek moralne, finansowe lub inne szkody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z treści i usług dostarcznych przez Organizatora. Tym samym Użytkownik zobowiązuje się:
i. Nie korzystać z systemu i usług dostarczanych przez Organizatora w sposób niewłaściwy.
ii. Przestrzegać prawa i szanować prawa osób trzecich, włączając znak handlowy, patenty, prawa autorskie i inne prawa dotyczące własności intelektualnej.
iii. Uznać i wyraźnie zaakceptować, że nie ma prawa korzystać z usług w celach handlowych i innych celach nie opisanych w niniejszym Regulaminie.
8. Odpowiedzialność Organizatora będzie ograniczona do kwoty płaconej przez Użytkownika za usługi świadczone na mocy niniejszego Regulaminu.

VII. Prawa właśności intelektualnej

1. Treści serwisu uznawane są za dzieła zgodne z rozumieniem Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Strona internetowa, jej zawartość i project graficzny sa w pełni chronione przez prawa autorskie. Tym samym jej kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie są całkowicie zabronione.
3. Ponadto, zakazane jest korzystanie, przetwarzanie lub kopiowanie niniejszego Regulaminu bez uprzedniej zgody Firmy.
4. Podobnie, wszelkie znaki szczególne widoczne na stronie internetowej są własnością Firmy lub osób trzecich a ich przetwarzanie lub dystrybucja jest zabroniona bez uprzedniej zgody ich właścicieli.
5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnej części treści i usług oferowanych na swoich stronach internetowych według własnego uznania. Użytkownicy mają prawo do korzystania z dzieła wyłącznie dla celów osobistych.

VIII. Używanie plików cookies

1. Poprzez strony WWW/WAP Organizator nie pobiera się żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług poprzez rzeczone strony WWW/WAP oraz w celu ułatwienia korzystaniaz nich, analizowana jest liczba odsłon stron, wizyty i aktywność Użytkowników na stronie oraz częstotliwość Użytkowania.
2. Organizator korzysta z plików cookies na swoich stronach WWW/WAP. Są to małe pliki, które często tworzone są podczas odwiedzania stron internetowych i zapisywane w katalogu plików Cookies każdego komputera. Każde Cookie zawiera anonimowy i niepowtarzalny kod. Użytkownik sam może zadecydować czy zaakceptować pliki cookies poprzez ustawienia w swojej przeglądarce (na mocy reguły ogólnej będzie mógł zaapceptować wszystkie pliki cookies, odrzucić je lub zażądać, aby przeglądarka każdorazowo ostrzegała go o obecności pliików cookies). Użytkownik może uzyskać więcej informacji kontaktując się z producentem danej przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może sprawi że niektóre funkcje nie będą działać lub korzystanie z niektórych usług Organizatora będzie niemożliwe.

IX. Dane osobowe

1. Organizator świadcząc Usługę nie posiada żadnych danych osobowych Użytkowników. Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Korzystanie Użytkownika z serwisu następuje w oparciu o numer MSISDN (numer kart SIM), z którego dokonuje się zamówienia. Numer jest jedyną daną, na której podstawie weryfikuje się Użytkownika i wszelkie jego działania (zapisanie się do serwisu, wypisanie, cykliczne obciążenia).

X. Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, iż wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie śpełnienia świadczenia (zamówienia treści) przed upływem terminu do odstąpienia, a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili zamówienia treści. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak stanowi warunek skorzystania z Usługi.
2. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie pod warunkiem możliwości korzystania przez Użytkownika z usługi telekomunikacyjnej danego Operatora. W przypadku zablokowania przez Operatora możliwości korzystania z usług telelekomunikacyjnych lub przekroczenia limitów opłat ustalonych przez Użytkownika lub Operatora w ramach mechanizmu kontroli opłat, Użytkownik nie będzie miał możliwości przedłużenia zamówienia. Przypadki zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z usług telekomunikacyjnych oraz zasady korzystania z mechanizmu kontroli opłat regulowane są postanowieniami odpowiednich regulaminów świadczenia usług danego Operatora.
3. Z Usługi świadczonej przez Organizatora mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. W związku z tym Użytkownicy niepełnoletni powinni posiadać autoryzację swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych. W razie korzystania z Usługi przez osoby niepełnoletnie, odpowiedzialność za ich zamówienia ponoszą rodzice lub przedstawiciele prawni. Organizator nie ma dostępu do danych osobowych Użytkowników ponieważ świadczenie usługi odbywa się drogą telematyczną. Tym samym Organizator nie może być odpowiedzialny za użytek jaki mogą zrobić ze swojego telefonu komórkowego nieletni Użytkownicy. W związku z tym Organizator w żaden sposób nie może zastąpić rodziców lub opiekunów prawnych w sprawowaniu kontroli rodzicielskiej. Dlatego zalecane jest ograniczenie dostępu do naszych usług dla nieletnich. Firma nie ma możliwości zweryfikowania wieku Użytkowników więc nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z korzystaniem z Usług przeznaczonych tylko dla dorosłych przez nieautoryzowanych Użytkowników.
4. Organizator udostępnia Regulamin na danej Stronie Aktywacyjnej w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulamin. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Usługi (przed zamówieniem danej treści). Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.
5. Zarówno Usługa jak i poniższy Regulamin może ulec zmianie z istatnych powodów jak np:
i. postęp techniczny lub technologiczny,
ii. zmiana powszechnie obowiązującego prawa,
iii. prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji
z zastrzeżeniem jednak, iż przedmiotowa zmiana nie może naruszyć praw nabytych już przez Użytkowników.
6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie https://gry.games-on.club/terms-and-conditions.html i wejdą w życie z chwilką ich opublikowania.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastowowanie przepisu prawa powszechnego.